Odborná vědecká a naučná literatura


Statut Vědecké redakce nakladatelství VeRBuM

Nakladatelství VeRBuM zřizuje Vědeckou redakci jako svou redakční radu, která garantuje odbornost a kvalitu textů vydávaných jakožto recenzované monografie. 

§1. Oblast činnosti Vědecké redakce

Vědecká redakce nakladatelství VeRBuM (dále jen "Vědecká redakce") je poradním odborným nadoborovým orgánem nakladatelství VeRBuM. Její aktivity se týkají recenzovaných odborných textů vědecké, propedeutické nebo populárně naučné povahy, na které se nakladatelství VeRBuM zaměřuje. Jako doplňkovou činnost může nakladatelství VeRBuM vydávat též díla jiné povahy, která recenzována nejsou a kterých se činnost Vědecké redakce nedotýká; takto může být vydána jak non-fiction literatura odborné povahy, tak i např. beletrie nebo poezie.

Činnost Vědecké redakce spočívá především v těchto oblastech:

1. Formuje odborný profil nakladatelství VeRBuM a jím vydávané řady recenzovaných odborných monografií. Posuzuje a doporučuje ediční plán nakladatelství VeRBuM.

2. Posuzuje odbornou úroveň prací (rukopisů), které jsou zařazovány do edičního plánu nakladatelství a vydavatelství VeRBuM jakožto recenzované monografie, a řídí proces jejich recenzování.

3. Doporučuje odborné texty k vydání v nakladatelství VeRBuM jako recenzované monografie; při rozhodování, zda text doporučit či nedoporučit k vydání, zohledňuje vlastní stanoviska k práci a posudky recenzentů.

§2. Členové Vědecké redakce

Členy Vědecké redakce se mohou stát zejména osoby s vědeckou hodností docent nebo profesor, případně další osoby uznávané jako specialisté ve svém oboru. Minimální počet členů Vědecké redakce jsou tři, maximální počet není omezen. Vědecká redakce má svého předsedu, kterého určuje nakladatel. Členství nebo předsednictví ve Vědecké redakci nevylučuje možnost vydávat svá vlastní díla v nakladatelství VeRBuM ani díla jiných zde vydávaných autorů recenzovat.

§3. Jednání Vědecké redakce

Jednání Vědecké redakce se konají především prostřednictvím e-mailových konferencí nebo jinou formou elektronické komunikace. V případě potřeby může nakladatel svolat také osobní jednání Vědecké redakce. Vědecká redakce jedná koordinovaně, to znamená, že všichni členové Vědecké redakce jsou seznámeni se stanovisky ostatních členů a mohou se k nim dále vyjadřovat.

§4. Jednací řád Vědecké redakce

1. Vědecká redakce minimálně jednou ročně schvaluje Ediční plán recenzovaných monografií. Tento ediční plán může být aktuálně modifikován, a to při dodržení níže uvedených podmínek.

2. Vědecká redakce schvaluje recenzenty prací, které aspirují na vydání v nakladatelství VeRBuM jako recenzované monografie. Recenzenty může navrhnout sám autor, případně ve spolupráci s nakladatelem. Jsou vyžadovány dva nezávislé recenzní posudky od recenzentů, kteří nejsou ze stejného pracoviště jako autor práce. Výjimku z tohoto pravidla schvaluje Vědecká redakce svou dvoutřetinovou většinou. Autor dodá Vědecké redakci prostřednictvím nakladatele tyto informace:

- Jméno autora včetně všech titulů a adresy jeho pracoviště

- Pracovní název publikace a její stručnou, maximálně desetiřádkovou anotaci (která zejména objasní metodická východiska práce; alternativně je možné dodat také rozpracovanou verzi textu)

- Případně také návrh jmen recenzentů včetně všech titulů a adresy jejich pracoviště

Vědecká redakce se ve lhůtě 5 pracovních dní vyjádří k záměru vydat danou publikaci a k osobám recenzentů (schválí případný návrh autora, nebo sama doporučí recenzenty). Nevyjádření se ve stanovené lhůtě se bere jako souhlas s návrhem k publikaci a návrhem recenzentů. Pokud některý člen Vědecké redakce navrhuje jiné recenzenty než autor, musí specifikovat, zda by měl být některý z původně navrhovaných recenzentů nahrazen (případně z jakého důvodu), nebo zda má jít o navýšení počtu recenzentů. Při sporech v této věci rozhoduje nadpoloviční většina členů Vědecké redakce. V běžném (kalendářním) roce mohou být vydány pouze práce, k nimž jsou podklady specifikované v tomto bodě dodány do 15. 11. daného roku.

3. Vědecká redakce posuzuje zpracované odborné recenze a vydává doporučení k publikaci. Členům Vědecké redakce je doručena elektronickou poštou připravovaná publikace a všechny k ní zpracované recenze. Členové Vědecké redakce mají 10 pracovních dní na to, aby se k recenzím vyjádřili. Nevyjádření se ve stanovené lhůtě se bere jako souhlas s doporučením k publikaci. Členové Vědecké redakce zejména posuzují, zda připravovaná publikace odpovídá odbornému profilu řady recenzovaných monografií nakladatelství VeRBuM a zda recenze vyznívají kladně ve prospěch publikace díla. Pokud některý ze členů Vědecké redakce nesouhlasí s vydáním publikace, musí své rozhodnutí zdůvodnit, případně uvést, jakým způsobem může autor odstranit nedostatky. Dílo je doporučeno k vydání jako recenzovaná monografie, pokud s tím vysloví souhlas dvoutřetinová většina členů Vědecké redakce. Dílo nebude vydáno tehdy, pokud svůj nesouhlas explicitně vyjádří alespoň třetina členů Vědecké redakce. V běžném (kalendářním) roce mohou být vydány pouze práce, jejichž recenzní posudky Vědecká redakce obdrží nejpozději 30. 11. daného roku. Výjimku z tohoto pravidla schvaluje Vědecká redakce svou dvoutřetinovou většinou.

4. Pokud Vědecká redakce doporučí vydání díla jako recenzované monografie, budou v knize uvedena jména recenzentů a věta "Vydání této monografie doporučila Vědecká redakce nakladatelství VeRBuM" (příp. ekvivalentní). Pokud Vědecká redakce vydání díla jako recenzované monografie nedoporučí, může být vydáno jako nerecenzované, v tom případě v knize nemohou být uvedena jména recenzentů ani výše uvedené doporučení. Vydání bez jmen recenzentů se týká také publikací, které nepodléhají oblasti činnosti Vědecké redakce (tzn. nejsou recenzovavány).

§5. Závěrečná ustanovení

Tento Statut je vydáván nakladatelstvím VeRBuM. Jeho znění bylo schváleno Vědeckou redakcí nakladatelství VeRBuM. Nakladatelství VeRBuM má právo Statut měnit podle aktuálních podmínek a pravidel pro publikaci vědeckých textů, přičemž všechny změny musí být schváleny Vědeckou redakcí formou zápisu zveřejněného na internetových stránkách nakladatelství. Tento Statut vstupuje v platnost dne 1. 5. 2009, poslední revize jeho znění proběhla 11. 7. 2011.