Odborná vědecká a naučná literatura


Informace pro autory

Nakladatelství VeRBuM se zaměřuje na odborné publikace, které mohou mít charakter vědeckých nebo populárně-naučných (případně propedeutických) textů. Tyto texty je možné vydávat jako recenzované (v knize jsou uvedena jména recenzentů a doporučení Vědecké redakce nakladatelství VeRBuM) nebo nerecenzované (týká se zejména autorů mimo akademickou sféru, kteří na recenzování neaspirují). Knihy, které mají být vydány jako recenzované monografie, musí být recenzovány nejlépe alespoň dvěma recenzenty, kteří jsou nezávislí a nepůsobí na stejném pracovišti jako autor publikace. Recenzenty jmenuje Vědecká redakce nakladatelství VeRBuM, může se tak ovšem dít i na návrh samotného autora. Recenzenti především hodnotí, nakolik je naplněno několik základních požadavků na odborný text, mezi něž patří zejména aktuálnost, novost a původnost, čerpání z relevantních zdrojů a odkazování na ně, věcná a metodická správnost a formální úroveň textu.

Recenzní řízení v nakladatelství VeRBuM má několik fází a jim příslušejících termínů:

- ediční plán daného roku se definitivně uzavírá k 31. 10. (tzn. ediční plán pro rok 2012 se uzavírá 31. 10. 2012); nejpozději k tomuto datu je potřeba kontaktovat nakladatele a předložit mu celý text (nebo alespoň jeho podstatnou část) zamýšlené monografie

- do 15. 11. je třeba předložit Vědecké redakci anotaci monografie a návrh dvou recenzentů (alespoň jeden musí být z jiného pracoviště než autor, je vhodné, aby oba recenzenti nebyli ze stejného praviště); Vědecká redakce do 5 pracovních dnů tento návrh schválí, případně doporučí jiné recenzenty

- do 30. 11. je třeba předložit dokončený text monografie a zpracované oba recenzní posudky; na jejich základě Vědecká redakce vydá doporučení pro vydání díla jako recenzované monografie

Podrobnosti o jednacím řádu Vědecké redakce nakladatelství VeRBuM je možné najít ve Statutu vědecké redakce.

Pokud chcete publikovat svůj text v nakladatelství VeRBuM, vyplňte prosím tento nakladatelský dotazník. Bude samozřejmě vhodné, když spolu s ním zašlete také ukázku ze svého textu.

Formulář na recenzní posudek odborné monografie

Formulář na recenzní posudek odborné monografie více autorů (monografického sborníku)

RIV

Jeden z častých dotazů autorů zní, zda se knihy vydané v našem nakladatelství dostanou do databáze RIV. Podle prohlášení Rady vlády pro vědu a výzkum zveřejněného na jejích stránkách seznam nakladatelství s vědeckou redakcí není a nebude vytvářen. Zařazení do RIVu tedy nezávisí na nakladateli, ale na kvalitě samotné knihy a naplnění jistých požadavků, s nimiž samozřejmě dokážeme poradit. V každém případě, za rok 2010 máme v RIVu dle předběžných výsledků obodováno pět odborných knih.

https://www.isvav.cz/h11/resultDetail.do?rowId=RIV%2F70883521%3A28130%2F10%3A63510086%21RIV11-MSM-28130___

https://www.isvav.cz/h11/resultDetail.do?rowId=RIV%2F70883521%3A28130%2F10%3A63510085%21RIV11-MSM-28130___

https://www.isvav.cz/h11/resultDetail.do?rowId=RIV%2F70883521%3A28130%2F10%3A63510087%21RIV11-MSM-28130___

https://www.isvav.cz/h11/resultDetail.do?rowId=RIV%2F61384399%3A31810%2F10%3A00036208%21RIV11-MK0-31810___

https://www.isvav.cz/h11/resultDetail.do?rowId=RIV%2F61384399%3A31810%2F10%3A00036209%21RIV11-MK0-31810___